Ochrana osobních údajůÚčastník kurzu bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pořadatel kurzů jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníka kurzu v rozsahu uvedeném na této závazné přihlášce, a to výlučně pro účely spojené s konáním kurzů, tedy plnění svých povinností jakožto pořadatele kurzů a přípravy diplomu po absolvování kurzu. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Osobní údaje účastníka kurzu jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání kurzu a po dobu tří (3) let po jeho skončení, poté jsou zlikvidovány.

Účastník kurzu se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit pořadateli jakékoliv změny zpracovávaných údajů. Účastník kurzu má právo požádat pořadatele kurzu o informaci, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Účastník kurzu má dále právo na opravu osobních údajů, které o něm pořadatel kurzu eviduje.

Osobní údaje účastníka kurzu mohou být předávány dalším zpracovatelům a příjemcům pouze v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím účelu poskytnutí a pouze za podmínky, že s takovými zpracovateli a příjemci má pronajímatel uzavřenou dohodu o ochraně osobních údajů. Takovými dalšími zpracovateli jsou např. poskytovatelé účetních a daňových služeb, poskytovatelé právních služeb atp. Příjemci, kterým jsou osobní údaje účastníka kurzu předávány zejména v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, tedy takovém, aby příjemce mohl např. identifikovat platby od účastníka kurzu a korektně zpracovávat daňové přiznání pořadatele kurzu.

NahoruÚvodní strana